حسن پاپی

ابزارهای سنجش سئو

/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B3%D8%A6%D9%88

موضوع این هفته بررسی ابزارهای سنجش سئو بود و اعضا به پرسش و پاسخ در خصوص تگ کانونیکال، کلیدواژه‌های not provided، ابزار میزان سرچ کلمات کلیدی، تاثیر کلیدواژه‌ فارسی در URL و نکاتی دیگر در خصوص ابزار سنجش سئو پرداختند.