علی محمد افشار

سایت‌ها و ابزارهای انتشار محتوا

/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7

موضوعات پیشنهادی هفته دوم مهرماه توسط آقای سجاد بهجتی برای رای گیری به  اشتراک گذاشته شد و طبق رای اعضاء ابزارهای انتشار محتوا انتخاب گردید.