یاور مشیری فر

سایت‌ها و ابزارهای انتشار محتوا

/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7

موضوعات پیشنهادی هفته دوم مهرماه توسط آقای سجاد بهجتی برای رای گیری به  اشتراک گذاشته شد و طبق رای اعضاء ابزارهای انتشار محتوا انتخاب گردید.


بررسی بهترین نمونه‌های ایرانی و بین‌المللی ترغیب مخاطب به تولید محتوا

/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8

ترغیب مخاطب به مشارکت در شبکه‌های اجتماعی

/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C